تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1379 
فلسفه وکلام 
دانشگاه تربیت مدرس قم 
 
خارج