چیستی و انواع تجربه عرفانی از نگاه ابن عربی
49 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1381 - شماره 26 » (15 صفحه - از 66 تا 80)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده تجربه دینی، عنوان عام و فراگیری است که در غرب، در دوران جدید در حوزه مباحث فلسفه دین و عرفان مطرح شده و انبوهی از مباحث و مسائل را همراه خود آورده و آن را محور مباحث کلام جدید ساخته است. این بحث نو، ریشه هایی کهن در عرفان اسلامی دارد؛ چرا که یکی از مهم‏ترین مصادیق تجربه دینی همان کشف و شهود است که از آن به تجربه عرفانی یاد می‏شود. این نوشتار می‏کوشد گزارشی روشن از چیستی و انواع تجربه عرفانی (کشف و شهود) از نگاه ابن‏عربی ارائه دهد. سخن را با اشاره‏ای گذرا به نقش آیات قرآن در توجّه به اهمّیّت کشف و شهود در سنّت عرفان اسلامی آغاز می‏کنیم و با بیان چیستی و اقسام کشف و شهود پی می‏گیریم و در پایان، حقیقت وحی و الهام را که از مصادیق کشف و شهود به شمار می‏روند، بررسی می‏کنیم.